ΣΤΟΧΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών έχει ως στόχο να ενισχύσει τους συμμετέχοντες:

  • στη "σύνδεση" θεωρίας και εμπειρικής έρευνας,
  • στην κατανόηση της μεθοδολογίας της ποσοτικής έρευνας
  • στη χρήση του SPSS για την εκπόνηση στατιστικών αναλύσεων, 
  • στη χρήση του Limesurvey για τη διεξαγωγή διαδικτυακών ερευνών, τηλεφωνικών συνεντεύξεων και συνεντεύξεων με διά ζώσης παρουσία συνεντευκτή, και
  • στη χρήση του Excel για τη διαχείριση των δεδομένων.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατακτήσουν μέσα από ένα ταχύρυθμο και συνεκτικό σεμινάριο τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τον επιτυχή σχεδιασμό και την άρτια εκπόνηση μιας έρευνας με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να μπορούν να διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έρευνας, να διεξάγουν από μόνοι τους την έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, να επεξεργάζονται στατιστικά τα δεδομένα και να καταλήγουν σε δόκιμα συμπεράσματα ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν θέσει.

Ο κύκλος διαρκεί 8 εβδομάδες και περιλαμβάνει 40 ώρες πρακτικής και θεωρίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται Σάββατα και ώρες 10 π.μ. με 3 μ.μ στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΚΚΕ.

Ο κάθε συμμετέχων ή συμμετέχουσα έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο τρόπους παρακολούθησης της εκάστοτε συνεδρίας είτε με φυσική, είτε με διαδικτυακή παρουσία.


Η διδακτέα ύλη του σεμιναρίου βασίζεται στο βιβλίο ελεύθερης πρόσβασης των  Λιναρδή, Α., Μαραβελάκη, Π., & Φραγκούλη, Γ., με τίτλο:  «Μέθοδοι συλλογής δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και μεθοδολογία έρευνας -  Διαχείριση διαδικτυακών, διά ζώσης και τηλεφωνικών ερευνών και δεδομένων με το Limesurvey και το SPSS».

Το σύγγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.