ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μετά το πέρας της κατάρτισης θα χορηγηθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Πιο συγκεκριμένα, στη βεβαίωση θα αναφέρεται ο τίτλος του σεμιναρίου, ο φορέας υλοποίησής του, η χρονική περίοδος συνολικής διάρκειας και η ημερομηνία απονομής. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από κοινού από τον Πρόεδρο του ΕΚΚΕ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του σεμιναρίου. Για να χαρακτηρισθεί μία παρακολούθηση επιτυχής, ο συμμετέχων ή η συμμετέχουσα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 από τις 8 συνεδρίες.