ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στις εικόνες απεικονίζεται το εργαστήριο, στο οποίο θα διενεργηθεί το σεμινάριο.
Το εργαστήριο χρησιμοποιείται επίσης για τη διεξαγωγή των τηλεφωνικών ερευνών του ΕΚΚΕ