ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΘΕΩΡΙΑ

 •   Κατηγορίες ερευνών
 •   Φάσεις ποσοτικής έρευνας - Κύκλος ζωής έρευνας
 •   Ερευνητικά ερωτήματα και θεωρητικό πλαίσιο
 •   Εννοιολόγηση
 •   Λειτουργικοποίηση
 •   Αναζήτηση υπαρχουσών ερευνών σε αποθετήρια

Εισηγητές: Απόστολος Λιναρδής - Γιώργος Φραγκούλης - Δήμητρα Κονδύλη

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 •   Σφάλματα έρευνας
 •   Αξιοπιστία και Εγκυρότητα
 •   Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
 •   Η διαδικτυακή έρευνα / Λογισμικά διενέργειας διαδικτυακών ερευνών
 •   Το λογισμικό Limesurvey
 •   Σχεδιασμός δομημένου ερωτηματολογίου / Ερωτήσεις και κλίμακες
 •   Κατανόηση δομής ερωτηματολογίου στο Limesurvey
 •   Oμάδες ερωτήσεων του Limesurvey
 •   Τύποι ερωτήσεων του Limesurvey
 •   Εξισώσεις προσδιορισμoύ υποπληθυσμών, κανόνες επικύρωσης ερωτήσεων.

Εισηγητές: Απόστολος Λιναρδής, Κώστας Παπαγιαννόπουλος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ LIMESURVEY

 •   Δημιουργία πλαισίου έρευνας
 •   Δημιουργία νέας ομάδας ερωτήσεων
 •   Δημιουργία μίας ή περισσοτέρων ερωτήσεων εντός της ομάδας
 •   Δοκιμή έρευνας και ερωτηματολογίου
 •   Επαναδιάταξη ερωτήσεων και ομάδων ερωτήσεων
 •   Αποστολή προσκλήσεων
 •   Διαχείριση συμμετεχόντων
 •   Διαχείριση προτύπων email
 •   Ενεργοποίηση έρευνας
 •   Άλλες βοηθητικές λειτουργίες στο Limesurvey

Εισηγητές: Απόστολος Λιναρδής, Κώστας Παπαγιαννόπουλος

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

 •   Καθορισμός πληθυσμού
 •   Δειγματοληπτικό πλαίσιο
 •   Καθορισμός μεγέθους δείγματος
 •   Απόφαση για γενικεύσιμα ή μη αποτελέσματα
 •   Δειγματοληπτικές Έρευνες
 •   Μη Πιθανοθεωρητική Δειγματοληψία
 •   Πιθανοθεωρητική Δειγματοληψία
 •   Απλή τυχαία δειγματοληψία
 •   Συστηματική δειγματοληψία
 •   Στρωματοποιημένη δειγματοληψία
 •   Κατά συστάδες-Κατά ομάδες δειγματοληψία
 •   Στάθμιση
 •   Εφαρμογή δειγματοληψίας σε λογιστικό φύλλο

Εισηγητές: Πέτρος Μαραβελάκης, Απόστολος Λιναρδής

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 •   Αποστολή προσκλήσεων και υπενθυμίσεων
 •   Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της έρευνας
 •   Υπολογισμός Ρυθμού Απόκρισης
 •   Μετάβαση από το ερωτηματολόγιο στο SPSS
 •   Καθορισμός δομής δεδομένων
 •   Επίπεδα μέτρησης μεταβλητών
 •   Εισαγωγή δεδομένων

Εισηγητής: Απόστολος Λιναρδής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ SPSS & LIMESURVEY

 •   Εξαγωγή δεδομένων από Limesurvey στο SPSS
 •   Επεξήγηση των syntaxes που παράγει το Limesurvey
 •   Διαχειριστικές λειτουργίες SPSS
 •   Υπολογισμός νέων μεταβλητών
 •   Ταξινόμηση δεδομένων
 •   Επιλογή περιπτώσεων
 •   Επανακωδικοποίηση μεταβλητών
 •   Μέτρηση πλήθους συμβάντων εντός περιπτώσεων
 •   Ταυτοποίηση διπλοεγγραφών
 •   Εξαγωγή δεδομένων σε λογιστικό φύλλο
 •   Εισαγωγή δεδομένων από λογιστικό φύλλο / csv
 •   Συνένωση περιπτώσεων / μεταβλητών από δύο ή περισσότερα αρχεία

Εισηγητής: Απόστολος Λιναρδής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ - ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ SPSS

 •   Οργάνωση και παρουσίαση κατηγορικών δεδομένων
 •   Οργάνωση και παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων
 •   Δείκτες Κεντρικής Τάσης
 •   Δείκτες Διασποράς
 •   Δείκτες ασυμμετρίας και κύρτωσης
 •   Έλεγχοι υποθέσεων
 •   Κανονική κατανομή - Έλεγχοι κανονικότητας (Kolmogorov - Smirnov / Shapiro - Wilk)
 •   Παραμετρικοί έλεγχοι μέσων τιμών για ένα δείγμα, για δύο ανεξάρτητα δείγματα, για εξαρτημένα δείγματα, για k ανεξάρτητα δείγματα
 •   Μη Παραμετρικοί έλεγχοι για ένα δείγμα, για δύο ανεξάρτητα δείγματα, για εξαρτημένα δείγματα, για k ανεξάρτητα δείγματα

Εισηγητές: Απόστολος Λιναρδής - Κωνσταντίνος Συμεών Νησιώτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ - ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ SPSS

 •   Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (Παραμετρικός)
 •   Συντελεστής συσχέτισης των τάξεων του Spearman και Kendall
 •   Διμετάβλητες και πολυμετάβλητες διασταυρώσεις
 •   Μη παραμετρικός έλεγχος ανεξαρτησίας Χ-τετράγωνο
 •   Δημιουργία και χρήση μεταβλητών στάθμισης
 •   Σύνοψη στατιστικών μεθοδολογιών για περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση
 •   Προτάσεις για δομή εργασίας

Εισηγητής: Απόστολος Λιναρδής - Κωνσταντίνος Συμεών Νησιώτης