ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η ύλη που ακολουθεί βασίζεται στο βιβλίο ελεύθερης πρόσβασης:

Λιναρδής Α., Μαραβελάκης Π., Φραγκούλης Γ. (2023). Μέθοδοι συλλογής δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και μεθοδολογία έρευνας Διαχείριση διαδικτυακών, διά ζώσης και τηλεφωνικών ερευνών καιδεδομένων με το Limesurvey και το SPSS. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.

Στις παρενθέσεις παρατίθενται οι ενότητες του βιβλίου.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 •   Οι φάσεις και οι επαγγελματίες της ποσοτικής έρευνας (κεφάλαιο 1)
 •   Η συγκρότηση του έντυπου ερωτηματολογίου (κεφάλαιο 3)

Εισηγητής: Απόστολος Λιναρδής

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 •   Μέθοδοι συλλογής δεδομένων (κεφάλαιο 2)
 •   Δημιουργία έντυπου ερωτηματολογίου "με κανόνες Limesurvey"

Εισηγητές: Απόστολος Λιναρδής, Κώστας Παπαγιαννόπουλος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ LIMESURVEY

 •   Η δημιουργία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με το Limesurvey (κεφάλαιο 4)

 • Εισηγητές: Απόστολος Λιναρδής, Κώστας Παπαγιαννόπουλος

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

 •   Η διαχείριση του δείγματος μέσω του Limesurvey για διαδικτυακές έρευνες που βασίζονται σε λίστες (ενότητα 6.1)
 •   Βασικές έννοιες στις δειγματοληπτικές έρευνες. Τα δειγματοληπτικά πλαίσια. (ενότητα 5.1)
 •   Οι μέθοδοι δειγματοληψίας (ενότητα 5.2)
 •   Το δειγματοληπτικό σφάλμα και το μέγεθος του δείγματος (ενότητα 5.3)

Εισηγητές: Απόστολος Λιναρδής, Πέτρος Μαραβελάκης

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ SPSS

 •   Η κατά AAPOR τυποποίηση των αποτελεσμάτων έκβασης της συνέντευξης/ της αυτοσυμπλήρωσης (ενότητα 6.2)
 •   Οι φόρμες επαφής (ενότητα 6.3)
 •   Τα συστήματα διαχείρισης περιπτώσεων (ενότητα 6.4)
 •   Η ηλεκτρονική διαχείριση των δεδομένων, του δείγματος και των επαγγελματιών στο πεδίο (κεφάλαιο 7)

Εισηγητής: Απόστολος Λιναρδής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ SPSS & LIMESURVEY

 •   Οι δομικοί έλεγχοι δεδομένων (ενότητα 8.2)
 •   Οι λογικοί έλεγχοι δεδομένων (ενότητα 8.3)
 •   Υποκαταστάσεις των ελλειπουσών τιμών (ενότητα 8.4)
 •   Η δημιουργία νέων μεταβλητών (ενότητα 8.5)
 •   Η επανακωδικοποίηση μεταβλητών (ενότητα 8.6)

Εισηγητής: Απόστολος Λιναρδής

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ SPSS (κεφάλαιο 9: Ανάλυση Δεδομένων)

 •   Οργάνωση και παρουσίαση κατηγορικών δεδομένων
 •   Οργάνωση και παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων
 •   Δείκτες Κεντρικής Τάσης
 •   Δείκτες Διασποράς
 •   Δείκτες ασυμμετρίας και κύρτωσης
 •   Έλεγχοι υποθέσεων
 •   Κανονική κατανομή - Έλεγχοι κανονικότητας (Kolmogorov - Smirnov / Shapiro - Wilk)
 •   Παραμετρικοί έλεγχοι μέσων τιμών για ένα δείγμα, για δύο ανεξάρτητα δείγματα, για εξαρτημένα δείγματα, για k ανεξάρτητα δείγματα
 •   Μη Παραμετρικοί έλεγχοι για ένα δείγμα, για δύο ανεξάρτητα δείγματα, για εξαρτημένα δείγματα, για k ανεξάρτητα δείγματα

Εισηγητές: Απόστολος Λιναρδής - Κωνσταντίνος Συμεών Νησιώτης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ SPSS (κεφάλαια 8, 9 & 10)

 •   Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (κεφάλαιο 9)
 •   Συντελεστής συσχέτισης των τάξεων του Spearman και Kendall(κεφάλαιο 9)
 •   Μη παραμετρικός έλεγχος ανεξαρτησίας Χ-τετράγωνο(κεφάλαιο 9)
 •   Γραμμική Παλινδρόμηση (κεφάλαιο 9)
 •   Δημιουργία και χρήση μεταβλητών στάθμισης (ενότητα 8.7)
 •   Σύνοψη στατιστικών μεθοδολογιών για περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση
 •   Η κατάθεση της έρευνας σε Αποθετήρια Δεδομένων (κεφάλαιο 10)
 •   Προτάσεις για δομή εργασίας

 • Εισηγητής: Απόστολος Λιναρδής - Κωνσταντίνος Συμεών Νησιώτης