ΕΡΕΥΝΕΣ

Εισηγητές του σεμιναρίου έχουν συμμετάσχει στη διεξαγωγή των παρακάτω Ευρωπαϊκών και Διεθνών ερευνών:

PIAAC

Programme for the International Assessment of Adult Competencies

ESS

European Social Survey

WIP

World Internet Project

WVS

World Values Survey